Trân trọng cám ơn sự quan tâm của quý vị. Sự kiện này đã kết thúc vào 28/10/2019.