Value Chain Tax MasterClass 2017
Global vision. Integrated solutions

Nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong Chương trình hành động Chống xói mòn cơ sở thu thuế và chuyển lợi nhuận (Chương trình hành động BEPS) và những thông lệ thuế không lành mạnh hiện tại của các tập đoàn đa quốc gia, chính phủ các nước đã phối hợp hành động cũng như đưa ra các biện pháp riêng của mình. Điều này đã khiến cho hệ thống thuế trên thế giới thay đổi nhanh chóng.

Hội thảo chuyên đề về Vấn đề Thuế trong Chuỗi giá trị của KPMG sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin quan trọng để hoạch định chiến lược hoạt động kinh doanh hiệu quả trong bối cảnh các cơ quan thuế và cơ quan hải quan đã tăng cường nâng cao chuyên môn và kiến thức, cũng như đã thực hiện những phân tích chuyên sâu và thanh tra toàn diện các lĩnh vực có liên quan, bao gồm Hải quan, Thuế quốc tế và Xác định giá thị trường.

Những thay đổi liên quan đến quy định về xác định giá thị trường và Chương trình hành động BEPS

Chúng tôi sẽ nhấn mạnh tới những thay đổi quan trọng trong các quy định của Việt Nam về xác định giá thị trường và tác động của những quy định mới với nội dung vượt ra khỏi khuôn khổ xác định giá thị trường và hướng tới Chương trình hành động BEPS (Chương trình hành động Chống xói mòn cơ sở thu thuế và chuyển lợi nhuận) của OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế). Những quy định mới của Việt Nam về xác định giá thị trường giúp củng cố những quy định hiện tại về giá thị trường của Việt Nam và sẽ có tác động tới hoạt động kinh doanh của các công ty đa quốc gia.

Các chuyên viên tư vấn dày dặn kinh nghiệm của chúng tôi sẽ cùng thảo luận với quý vị về các vấn đề sau:

Quản lý Chuỗi giá trị: Hoạch định thuế toàn diện sau khi triển khai Chương trình hành động BEPS

Các công ty có tầm nhìn xa nên nắm lấy thời điểm cải cách thuế và thay đổi các quy định liên quan này để áp dụng các chính sách giá trong nội bộ Tập đoàn như là một công cụ chiến lược đối với hoạt động kinh doanh và các quyết định có liên quan đến chuỗi giá trị tại Việt Nam, cũng như hoạch định thuế toàn cầu dựa trên cơ sở xem xét toàn diện các vấn đề về kinh doanh, xác định giá thị trường, hải quan và các hiệp định thuế quốc tế, từ khâu thu mua nguyên vật liệu tới khâu bán thành phẩm, có dự tính đến các yếu tố chính quyết định giá trị cốt lõi.

Để chủ động nắm bắt các quy định, yêu cầu theo định hướng Chương trình hành động BEPS đòi hỏi một cách tiếp cận thận trọng có tính toán tới rủi ro liên quan để giảm thiểu những thách thức từ cơ quan thuế, hạn chế rủi ro bị đánh thuế hai lần, đồng thời đòi hỏi phải tích hợp việc hoạch định thuế với hoạt động kinh doanh để giúp tối đa hóa cơ hội tăng trưởng, giảm thiểu chi phí và rủi ro, nâng cao lợi nhuận đầu tư và tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Trong phần này, Hội thảo sẽ nghiên cứu và thảo luận chuyên sâu về: